PROJEKTNI STUDIO

Arhitektura je sve što nas okružuje, od detalja spoja dvaju materijala, pa sve do prostornog planiranja i infrastrukture. Kao takva, arhitektura ima moć da bude glavni pokretač promjene, ne samo u doživljaju svakodnevnog života, već i širem kontekstu politike i kulture.

Arhitektura je umjetnost namijenjena čovjeku, stoga je ona odraz čovjeka i čovjek je odraz arhitekture.